Bernadette VERGNAUD : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Leden 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU  
- TRAN_AD(2013)514642 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake de bijdrage van de Europese instellingen aan de versteviging en de uitbouw van het Bologna-proces  
- IMCO_AD(2011)473712 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen