Marie-Hélène AUBERT : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG Report on the proposal for a Council Regulation on organic production and labelling of organic products  
- A6-0061/2007 -  
-
AGRI 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake de sociale dimensie van de globalisering  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.