Jean-Luc BENNAHMIAS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Démocrate (Frankrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2012 / 04-11-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de uitvoering van de dienstenrichtlijn (2006/123/EG)  
- EMPL_AD(2010)445703 -  
-
EMPL 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit")  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 
ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op seizoenarbeid  
- EMPL_AD(2011)464974 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Europese kolonisatie en de koloniale slavernij  
- P7_DCL(2013)0002 - Vervallen  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 116 - 15-07-2013
Schriftelijke verklaring over bestrijding van corruptie in de Europese sport  
- P7_DCL(2011)0007 - Aangenomen  
Georgios PAPASTAMKOS , Jean-Luc BENNAHMIAS , Gay MITCHELL , Gianluca SUSTA , Tadeusz ZWIEFKA  
Datum bekendmaking : 14-02-2011
Vervaldatum : 09-06-2011
Datum van aanneming : 09-06-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0273
Aantal ondertekenaars : 399 - 09-06-2011
Schriftelijke verklaring over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en diversiteit bij de bepaling van de bijzondere taken die de lidstaten voor sociale huisvesting toebedelen  
- P7_DCL(2010)0085 - Vervallen  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Datum bekendmaking : 10-11-2010
Vervaldatum : 17-02-2011
Aantal ondertekenaars : 164 - 17-02-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen