Šarūnas BIRUTIS : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid
 • 27-02-2007 / 14-01-2008 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau
 • 15-01-2008 / 25-06-2008 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid
 • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Darbo partija (Litouwen)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad in verband met de herziening van de richtlijnen inzake medische hulpmiddelen  
- ITRE_AD(2006)374018 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.