Alexander Nuno PICKART ALVARO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Duitsland)

Ondervoorzitter 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europees Parlement

Ondervoorzitter 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie

Leden 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Bureau van het Europees Parlement

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1104/2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad Europese langetermijninvesteringsfondsen  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma Europa voor de burger voor de periode 2014-2020  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de invoering van een Europese Dag tegen pesten en geweld op school  
- P7_DCL(2012)0028 - Afgesloten met een meerderheid  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Datum bekendmaking : 10-09-2012
Vervaldatum : 17-01-2013
Datum van aanneming : 17-01-2013
Ondertekenaars : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Aantal ondertekenaars : 385 - 17-01-2013
Schriftelijke verklaring ter nagedachtenis aan en uit waardering voor Václav Havel, voormalig president van Tsjecho-Slowakije en de Tsjechische Republiek en verdediger van de mensenrechten  
- P7_DCL(2012)0018 - Vervallen  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Datum bekendmaking : 17-04-2012
Vervaldatum : 17-07-2012
Aantal ondertekenaars : 141 - 05-07-2012
Schriftelijke verklaring over terrorisme en extremisme in Pakistan  
- P7_DCL(2011)0016 - Vervallen  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Datum bekendmaking : 04-04-2011
Vervaldatum : 07-07-2011
Aantal ondertekenaars : 68 - 07-07-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen