Paul van BUITENEN : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Europa Transparant (Nederland)

Leden 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole

Plaatsvervanger 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie verzoekschriften
  • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland en Noorwegen en in de Gemengde Parlementaire Commissie voor de Europese Economische Ruimte (EER)
  • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie verzoekschriften
  • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over klokkenluiden en de bescherming van klokkenluiders  
- P6_DCL(2009)0045 - Vervallen  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Datum bekendmaking : 21-04-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 21 - 08-05-2009

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.