Danutė BUDREIKAITĖ : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Darbo partija (Litouwen)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Leden 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland en Noorwegen en in de Gemengde Parlementaire Commissie voor de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 14-03-2005 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel  
- DEVE_AD(2009)415288 -  
-
DEVE 
ADVIES over de herziening van het "Europees nabuurschapsinstrument"  
- DEVE_AD(2008)414930 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan  
- DEVE_AD(2008)407798 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.