Francisco ASSIS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Portugal)

Voorzitter 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de weg naar een Europese energie-unie  
- AFET_AD(2015)565044 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa  
- TRAN_AD(2018)627581 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Europese grens- en kustwacht (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) PT  
 

Assegurar que as fronteiras externas da UE são geridas de forma eficaz constitui uma prioridade. Fronteiras externas seguras são vitais para garantir uma livre circulação genuína no espaço Schengen. A Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras tem um importante papel a desempenhar no apoio e na ajuda para coordenar o trabalho dos Estados-Membros a esse respeito.

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) PT  
 

O grupo S&D está comprometido em lutar por um ambiente digital justo e em melhorar este novo mundo digital. Este regulamento sobre plataformas online será outra peça no quebra-cabeças de uma Europa digital que deve funcionar para todos. As plataformas online, em muitos casos, multiplicaram a escolha e levaram a preços mais atraentes para os consumidores. Além disso, permitem muitas vezes aos utilizadores de pequenas empresas venderem facilmente os seus bens e serviços em toda a Europa, trazendo benefícios tangíveis para as nossas PME. Este Regulamento é um grande passo na direção correta. Vai começar a ser aplicado diretamente nos Estados-Membros já no próximo ano, pelo que as nossas empresas e consumidores começarão a ver muito em breve os benefícios de uma economia online mais justa.

Programma Justitie (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) PT  
 

Esta nova proposta apoiará os cidadãos, as organizações da sociedade civil, os jornalistas e as pequenas e médias empresas em litígios relacionados com as violações do Estado de Direito, os princípios democráticos e os direitos fundamentais. Tem por isso o meu voto favorável.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de versterking van de strategie voor het Atlantisch gebied van de EU  
- P8_DCL(2015)0024 - Vervallen  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Datum bekendmaking : 24-06-2015
Vervaldatum : 24-09-2015
Aantal ondertekenaars : 34 - 25-09-2015
Schriftelijke verklaring tegen geweld in voetbal en in andere sportevenementen  
- P8_DCL(2015)0002 - Vervallen  
José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara AGUILERA , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ  
Datum bekendmaking : 12-01-2015
Vervaldatum : 12-04-2015
Aantal ondertekenaars : 142 - 17-04-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen