Oldřich VLASÁK : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-01-2012 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tsjechië)

Ondervoorzitter 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europees Parlement

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Bureau van het Europees Parlement
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 09-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake CARS 2020: naar een sterke, concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie  
- TRAN_AD(2013)514598 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake regionale kwaliteitsmerken: naar de beste praktijken in plattelandseconomieën  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen er worden getrokken en hoe verder  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese Burgemeesterdag  
- P7_DCL(2014)0006 - Vervallen  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 39 - 17-04-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen