Milan CABRNOCH : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tsjechië)

Voorzitter 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden  
- EMPL_AD(2012)496461 -  
-
EMPL 
ADVIES over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties  
- EMPL_AD(2011)467172 -  
-
EMPL 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake een Europese strategie voor kunststofafval in het milieu  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen