Maria BADIA i CUTCHET : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Spanje)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake CARS 2020: naar een sterke, concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie  
- INTA_AD(2013)514643 -  
-
INTA 
ADVIES over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds  
- INTA_AD(2012)458771 -  
-
INTA 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarig actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020  
- ITRE_AD(2012)480750 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
ADVIES inzake uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt  
- INTA_AD(2013)502196 -  
-
INTA 
ADVIES inzake de bevordering van ontwikkeling via handel  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de invloed van openbare bibliotheken in Europese gemeenschappen  
- P7_DCL(2013)0016 - Vervallen  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Datum bekendmaking : 07-10-2013
Vervaldatum : 07-01-2014
Aantal ondertekenaars : 214 - 08-01-2014
Schriftelijke verklaring over de invoering van een Europese Dag tegen pesten en geweld op school  
- P7_DCL(2012)0028 - Afgesloten met een meerderheid  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Datum bekendmaking : 10-09-2012
Vervaldatum : 17-01-2013
Datum van aanneming : 17-01-2013
Ondertekenaars : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Aantal ondertekenaars : 385 - 17-01-2013
Schriftelijke verklaring over ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap  
- P7_DCL(2012)0007 - Aangenomen  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 05-07-2012
Datum van aanneming : 05-07-2012
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2012)0302
Aantal ondertekenaars : 398 - 05-07-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen