Wojciech ROSZKOWSKI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-02-2006 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 23-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
 • 15-02-2006 / 07-06-2006 : Commissie internationale handel
 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 31-01-2007 / 04-09-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen  
- REGI_AD(2007)394006 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008  
- REGI_AD(2007)390475 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013)  
- BUDG_AD(2006)378765 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak de oprichting te verhinderen van de "pedofielenpartij" in Nederland en de verspreiding van soortgelijke organisaties in de Europese Unie te voorkomen  
- P6_DCL(2006)0057 - Vervallen  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Adriana POLI BORTONE , Wojciech ROSZKOWSKI , Mieczysław Edmund JANOWSKI  
Datum bekendmaking : 04-09-2006
Vervaldatum : 04-12-2006
Aantal ondertekenaars : 94 - 04-12-2006
Schriftelijke verklaring over pogingen tot rehabilitatie van Stalin  
- P6_DCL(2005)0024 - Vervallen  
Wojciech ROSZKOWSKI  
Datum bekendmaking : 27-04-2005
Vervaldatum : 27-07-2005
Aantal ondertekenaars : 76 - 27-07-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.