Gabriele ALBERTINI : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Italië)

Voorzitter 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Commissie vervoer en toerisme

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de toekomst van EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de aanscherping van de chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie – een CBRN-actieplan voor de EU  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over steun voor de invoering van een Europese Herdenkingsdag voor de Rechtvaardigen  
- P7_DCL(2012)0003 - Aangenomen  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Datum bekendmaking : 16-01-2012
Vervaldatum : 10-05-2012
Datum van aanneming : 10-05-2012
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2012)0205
Aantal ondertekenaars : 388 - 10-05-2012
Schriftelijke verklaring over terrorisme en extremisme in Pakistan  
- P7_DCL(2011)0016 - Vervallen  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Datum bekendmaking : 04-04-2011
Vervaldatum : 07-07-2011
Aantal ondertekenaars : 68 - 07-07-2011
Schriftelijke verklaring over de geruisloze uitroeiing van de neushoorns in zuidelijk Afrika  
- P7_DCL(2010)0074 - Vervallen  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Datum bekendmaking : 06-10-2010
Vervaldatum : 20-01-2011
Aantal ondertekenaars : 92 - 20-01-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen