Giovanni BERLINGUER : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 21-07-2004 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Italië)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Sinistra Democratica (Italië)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-09-2004 / 05-06-2006 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 10-01-2007 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-03-2007 / 04-06-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid  
- CULT_AD(2007)393909 -  
-
CULT 
ADVIES over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifieke programma "Mensen" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie  
- CULT_AD(2006)367926 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek programma “Capaciteiten” tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie  
- CULT_AD(2006)367927 -  
-
CULT 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak van een gecoördineerde actie op EU-niveau voor het bestrijden van de illegale handel in cultuurgoederen en de teruggave ervan aan de lidstaten waaruit zij op onrechtmatige wijze zijn weggehaald  
- P6_DCL(2008)0107 - Vervallen  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Datum bekendmaking : 15-12-2008
Vervaldatum : 02-04-2009
Aantal ondertekenaars : 134 - 02-04-2009
Schriftelijke verklaring over de verruiming van de medische basisvoorzieningen tot alle burgers van Europa, ook tot degenen die niet voldoen aan de regelgeving inzake toegang en verblijf  
- P6_DCL(2006)0002 - Vervallen  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Datum bekendmaking : 16-01-2006
Vervaldatum : 16-04-2006
Aantal ondertekenaars : 89 - 16-04-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.