Alessandro FOGLIETTA : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Penningmeester

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alleanza nazionale (Italië)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 04-01-2006 : Commissie begrotingscontrole
 • 21-07-2004 / 04-01-2006 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 05-01-2006 / 14-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak van het invoeren van sociale en milieuclausules bij de WHO-onderhandelingen in Hongkong  
- P6_DCL(2005)0070 - Vervallen  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Romano Maria LA RUSSA , Alessandro FOGLIETTA , Sergio BERLATO  
Datum bekendmaking : 30-11-2005
Vervaldatum : 01-03-2006
Aantal ondertekenaars : 42 - 01-03-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.