Luca ROMAGNOLI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Niet-ingeschrevenen
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit - Lid van het bureau
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Movimento Sociale Fiamma tricolore (Italië)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 11-10-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 27-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2006 / 14-01-2007 : Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië)

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007  
- TRAN_AD(2009)416324 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake aanbevelingen aan de Commissie op het gebied van e-justitie  
- LIBE_AD(2008)414048 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake kwijting over de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2006  
- TRAN_AD(2008)398628 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de censuur en de bedreigingen ten aanzien van Paus Benedictus XVI en de expliciete pogingen om, ook met geweld, de vrijheid van gedachte en van meningsuiting in de landen van de Europese Unie te onderdrukken  
- P6_DCL(2006)0071 - Vervallen  
Luca ROMAGNOLI  
Datum bekendmaking : 11-10-2006
Vervaldatum : 18-01-2007
Aantal ondertekenaars : 29 - 19-01-2007
Schriftelijke verklaring over gelijke toegang tot de publieke omroep en pluriformiteit van de politieke informatie in Italië  
- P6_DCL(2005)0081 - Vervallen  
Luca ROMAGNOLI , Carlo FATUZZO , Marco PANNELLA  
Datum bekendmaking : 12-12-2005
Vervaldatum : 12-03-2006
Aantal ondertekenaars : 29 - 12-03-2006
Schriftelijke verklaring over het gebrek aan democratie en gelijke behandeling van politieke partijen in Bulgarije  
- P6_DCL(2005)0067 - Vervallen  
Bruno GOLLNISCH , Andreas MÖLZER , Luca ROMAGNOLI  
Datum bekendmaking : 30-11-2005
Vervaldatum : 01-03-2006
Aantal ondertekenaars : 9 - 01-03-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.