Frieda BREPOELS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Subcommissie mensenrechten

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening [...] betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt  
- ENVI_AD(2012)494475 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het veronderstelde vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA: follow-up bij het verslag van de Commissie TDIP van het EP  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de strijd tegen darmkanker in de Europese Unie  
- P7_DCL(2010)0068 - Aangenomen  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Datum bekendmaking : 20-09-2010
Vervaldatum : 20-12-2010
Datum van aanneming : 25-11-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0451
Aantal ondertekenaars : 411 - 25-11-2010
Schriftelijke verklaring over een verordening ter beperking van het gehalte aan industrieel geproduceerde transvetzuren in levensmiddelen  
- P7_DCL(2010)0030 - Vervallen  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 228 - 09-09-2010
Schriftelijke verklaring over glaucoom  
- P7_DCL(2010)0001 - Vervallen  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Datum bekendmaking : 18-01-2010
Vervaldatum : 06-05-2010
Aantal ondertekenaars : 168 - 07-05-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen