Godfrey BLOOM : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 08-01-2014 : Europa van vrijheid en democratie - Lid
  • 09-01-2014 / 30-06-2014 : Niet-fractiegebonden leden

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 08-02-2010 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 19-01-2012 / 08-01-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het EU-verslag 2011 over beleidscoherentie voor ontwikkeling  
- FEMM_AD(2012)491350 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument  
- FEMM_AD(2012)487718 -  
-
FEMM 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen