Katerina BATZELI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Griekenland)

Voorzitter 

 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Commissie cultuur en onderwijs

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering
 • 10-10-2007 / 11-11-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Handvest voor kleine bedrijven  
- ECON_AD(2005)362856 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006  
- AGRI_AD(2005)360361 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006  
- FEMM_AD(2005)360253 -  
-
FEMM 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over steun voor de speciale Olympische Spelen in de Europese Unie  
- P6_DCL(2009)0001 - Aangenomen  
Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum bekendmaking : 12-01-2009
Vervaldatum : 24-04-2009
Datum van aanneming : 05-05-2009
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2009)0347
Aantal ondertekenaars : 436 - 24-04-2009
Schriftelijke verklaring over de noodzaak van een gecoördineerde actie op EU-niveau voor het bestrijden van de illegale handel in cultuurgoederen en de teruggave ervan aan de lidstaten waaruit zij op onrechtmatige wijze zijn weggehaald  
- P6_DCL(2008)0107 - Vervallen  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Datum bekendmaking : 15-12-2008
Vervaldatum : 02-04-2009
Aantal ondertekenaars : 134 - 02-04-2009
Schriftelijke verklaring over de invoering van een Europese Sportdag  
- P6_DCL(2008)0100 - Vervallen  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Datum bekendmaking : 17-11-2008
Vervaldatum : 12-03-2009
Aantal ondertekenaars : 203 - 12-03-2009

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.