• Vito   BONSIGNORE  

Vito BONSIGNORE : Ontwerpresolutie(s) - 7de zittingsperiode 

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement