Jean-Pierre AUDY : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 10-02-2010 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 13-09-2010 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
 • 25-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Leden 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-09-2009 / 16-05-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 17-05-2010 / 12-09-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
 • 17-05-2010 / 24-01-2013 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de Europese industriële en technologische defensiebasis  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake de Europese Investeringsbank – Jaarverslag 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het jaarverslag van de EIB voor 2009  
- CONT_AD(2011)452578 -  
-
CONT 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de gevolgen van de financiële crisis voor de defensiesector in de EU-lidstaten  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen