Silvia CIORNEI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Waarnemer
 • 01-01-2007 / 26-02-2007 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid
 • 27-02-2007 / 09-12-2007 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau

National parties 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Conservator (Roemenië)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Conservator (Roemenië)

Ondervoorzitter 

 • 01-02-2007 / 09-12-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 12-04-2007 / 09-12-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Leden 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-03-2007 / 11-04-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 10-05-2007 / 09-12-2007 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Plaatsvervanger 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Commissie regionale ontwikkeling

Waarnemer 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap  
- ITRE_AD(2007)390371 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak van maatregelen tot bescherming van de rooms-katholieke Sint-Jozefkathedraal in Boekarest, een bedreigd historisch bouwwerk  
- P6_DCL(2007)0054 - Aangenomen  
Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU  
Datum bekendmaking : 21-05-2007
Vervaldatum : 27-09-2007
Datum van aanneming : 11-10-2007
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2007)0435
Aantal ondertekenaars : 424 - 27-09-2007
Schriftelijke verklaring over het openen van een hotline in de hele EU voor de slachtoffers van mensenhandel  
- P6_DCL(2007)0035 - Vervallen  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum bekendmaking : 28-03-2007
Vervaldatum : 28-06-2007
Aantal ondertekenaars : 306 - 28-06-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.