Vincenzo AITA : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italië)

Leden 

 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Plaatsvervanger 

 • 04-07-2006 / 14-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.