Wolfgang BULFON : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Oostenrijk)

Leden 

  • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Commissie juridische zaken
  • 01-02-2007 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
  • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
  • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 25-01-2007 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen  
- IMCO_AD(2008)404772 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake de communautaire strategie ter vermindering van de CO2-uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen  
- IMCO_AD(2007)390568 -  
-
IMCO 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.