Colm BURKE : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Fine Gael Party (Ierland)

Leden 

  • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
  • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran

all-activities 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake maatregelen tegen de onbestendigheid van de olieprijzen  
- IMCO_AD(2008)414941 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.