Emmanouil ANGELAKAS : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Griekenland)

Leden 

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Plaatsvervanger 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de actieve dialoog met de burgers over Europa  
- REGI_AD(2009)416667 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten  
- IMCO_AD(2008)415148 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten  
- IMCO_AD(2008)400706 -  
-
IMCO 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het uitroepen van 2011 tot het Europees jaar van de vrijwilligers  
- P6_DCL(2008)0030 - Aangenomen  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Datum bekendmaking : 09-04-2008
Vervaldatum : 15-07-2008
Datum van aanneming : 02-09-2008
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2008)0389
Aantal ondertekenaars : 454 - 10-07-2008

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.