Costas BOTOPOULOS : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Griekenland)

Leden 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Begrotingscommissie
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Commissie juridische zaken
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Commissie constitutionele zaken
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië)

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009  
- AFCO_AD(2008)409430 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap  
- BUDG_AD(2008)398706 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het uitroepen van een Europees Jaar van het Wijntoerisme  
- P6_DCL(2009)0037 - Vervallen  
Monica GIUNTINI , Vincenzo LAVARRA , Costas BOTOPOULOS , Jamila MADEIRA , Jean-Paul DENANOT  
Datum bekendmaking : 23-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 78 - 08-05-2009

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.