Rareș-Lucian NICULESCU : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Roemenië)

Ondervoorzitter 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Leden 

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 01-06-2010 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
  • 02-06-2010 / 18-01-2012 : Commissie visserij
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie visserij

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa  
- AGRI_AD(2011)452908 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het Groenboek van de Commissie over Bosbescherming en bosinformatie in de EU: Onze bossen voorbereiden op de klimaatverandering  
- AGRI_AD(2010)450698 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de microbiële uitdaging - het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie  
- AGRI_AD(2012)494678 -  
-
AGRI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de billijke verdeling van landbouwsubsidies over nieuwe en oude lidstaten  
- P7_DCL(2010)0097 - Vervallen  
Mariya GABRIEL , José BOVÉ , Rareș-Lucian NICULESCU , Dimitar STOYANOV , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum bekendmaking : 13-12-2010
Vervaldatum : 24-03-2011
Aantal ondertekenaars : 145 - 24-03-2011
Schriftelijke verklaring over het opzetten van een Erasmusprogramma voor jonge landbouwers  
- P7_DCL(2010)0025 - Vervallen  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 135 - 09-09-2010
Schriftelijke verklaring over het uitroepen van 9 november tot Europese dag van verbroedering naar aanleiding van de verjaardag van de val van de Berlijnse Muur  
- P7_DCL(2009)0059 - Vervallen  
Carlo FIDANZA , Esther de LANGE , Rareș-Lucian NICULESCU , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Marco SCURRIA  
Datum bekendmaking : 04-11-2009
Vervaldatum : 17-02-2010
Aantal ondertekenaars : 82 - 17-02-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen