Johan VAN HECKE : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Vlaamse Liberalen en Democraten - Vivant (België)

Ondervoorzitter 

 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie mensenrechten

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 12-09-2004 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-03-2007 / 06-07-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Ivoorkust, anderzijds  
- DEVE_AD(2009)418111 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake handel en economische betrekkingen met China  
- DEVE_AD(2008)414231 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie  
- DEVE_AD(2008)400399 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de straffeloosheid van vermeende volkenmoordenaars  
- P6_DCL(2007)0059 - Vervallen  
Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE  
Datum bekendmaking : 06-06-2007
Vervaldatum : 11-10-2007
Aantal ondertekenaars : 76 - 11-10-2007
Schriftelijke verklaring over de rechtsvordering van Novartis tegen de Indiase regering  
- P6_DCL(2007)0022 - Vervallen  
Pierre SCHAPIRA , Kader ARIF , Johan VAN HECKE , Luisa MORGANTINI , Caroline LUCAS  
Datum bekendmaking : 26-02-2007
Vervaldatum : 29-05-2007
Aantal ondertekenaars : 97 - 29-05-2007
Schriftelijke verklaring over de noodzaak meer en rechtvaardiger handelsbetrekkingen met Afrika te scheppen  
- P6_DCL(2005)0032 - Vervallen  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Datum bekendmaking : 23-05-2005
Vervaldatum : 23-08-2005
Aantal ondertekenaars : 50 - 23-08-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.