Philippe BUSQUIN : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Parti Socialiste (België)

Leden 

 • 15-09-2004 / 13-12-2006 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-12-2006 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Plaatsvervanger 

 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over nanowetenschappen en nanotechnologieën: een actieplan voor Europa 2005-2009  
- ENVI_AD(2006)370108 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake veiligheidsonderzoek - de volgende stappen  
- ITRE_AD(2005)353422 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak van een omvattend beleid om kanker te bestrijden  
- P6_DCL(2007)0052 - Aangenomen  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Datum bekendmaking : 21-05-2007
Vervaldatum : 27-09-2007
Datum van aanneming : 11-10-2007
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2007)0434
Aantal ondertekenaars : 435 - 27-09-2007
Schriftelijke verklaring over de bevoorrading van de erkende liefdadigheidsinstellingen voor de uitvoering van het Europees voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers  
- P6_DCL(2005)0075 - Aangenomen  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Datum bekendmaking : 12-12-2005
Vervaldatum : 27-03-2006
Datum van aanneming : 04-04-2006
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2006)0125
Aantal ondertekenaars : 391 - 27-03-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.