Monica FRASSONI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Medevoorzitter
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Medevoorzitter
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Medevoorzitter

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Italië)

Leden 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Conferentie van voorzitters
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Conferentie van voorzitters
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie juridische zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie constitutionele zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden  
- JURI_AD(2009)418257 -  
-
JURI 
ADVIES betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid  
- JURI_AD(2009)418254 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking)  
- JURI_AD(2009)416458 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over een voorstel tot duidelijke etikettering met het oog op een correcte informatie over de herkomst, de kwaliteit en de traceerbaarheid van levensmiddelen  
- P6_DCL(2009)0008 - Vervallen  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Datum bekendmaking : 02-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 301 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over de Europese Dag ter nagedachtenis van de slachtoffers van de georganiseerde misdaad en over het hergebruik van de in beslag genomen goederen en kapitalen van de internationale misdaadorganisaties voor sociale doeleinden  
- P6_DCL(2008)0108 - Vervallen  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Datum bekendmaking : 15-12-2008
Vervaldatum : 02-04-2009
Aantal ondertekenaars : 220 - 02-04-2009

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.