Alejo VIDAL-QUADRAS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 06-03-2014 : Partido Popular (Spanje)
 • 07-03-2014 / 30-06-2014 : Vox (Spanje)

Ondervoorzitter 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europees Parlement
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europees Parlement

Leden 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Bureau van het Europees Parlement
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Bureau van het Europees Parlement
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050  
- ITRE_AD(2011)472209 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het onderzoek naar het auto-ongeluk waarbij Oswaldo Payá om het leven kwam  
- P7_DCL(2014)0005 - Vervallen  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 119 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over Kamp Ashraf  
- P7_DCL(2010)0075 - Aangenomen  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Datum bekendmaking : 06-10-2010
Vervaldatum : 20-01-2011
Datum van aanneming : 25-11-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0452
Aantal ondertekenaars : 401 - 25-11-2010
Schriftelijke verklaring over de mogelijkheid gas uit alternatieve bronnen in Europa te winnen  
- P7_DCL(2010)0067 - Vervallen  
Andrzej GRZYB , Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ , Marian-Jean MARINESCU , Paul RÜBIG , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum bekendmaking : 06-09-2010
Vervaldatum : 06-12-2010
Aantal ondertekenaars : 125 - 06-12-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen