María Antonia AVILÉS PEREA : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Spanje)

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie begrotingscontrole
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Plaatsvervanger 

 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie Europese Economische Ruimte (EER)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 29-03-2004 / 21-04-2004 : Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2001 Afdeling II - Raad (SEC(2002)0405 - C5-0243/2002 - 2002/2103(DEC)), Afdeling IV - Hof van Justitie (SEC(2002) 0405 - C5-0244/2002 - 2002/2104(DEC)), Afdeling V - Rekenkamer (SEC(2002)0405 - C5-0245/2002 - 2002/2105(DEC)), Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité (SEC(2002)0405 - C5-0246/2002 - 2002/2106(DEC)), Afdeling VII - Comité van de regio's (SEC(2002)0405 - C5-0247/2002 - 2002/2107(DEC)), Afdeling VIII - Europese Ombudsman (SEC(2002)0405 - C5-0248/2002 - 2002/2108(DEC)) - Commissie begrotingscontrole  
- A5-0101/2003 -  
-
CONT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128