Janelly FOURTOU : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 25-02-2008 : Union pour la démocratie française (Frankrijk)
 • 26-02-2008 / 15-07-2008 : Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe (Frankrijk)
 • 16-07-2008 / 13-07-2009 : Avenir Démocrate (Frankrijk)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie verzoekschriften
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie verzoekschriften
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie verzoekschriften
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie juridische zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het verslag van de Commissie over de toepassing van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij  
- IMCO_AD(2008)409763 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak van een uitvoerig onderzoek naar producten die er net zo uitzien, uit te voeren door de Commissie  
- P6_DCL(2008)0067 - Vervallen  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Małgorzata HANDZLIK , Janelly FOURTOU , Christel SCHALDEMOSE  
Datum bekendmaking : 01-09-2008
Vervaldatum : 04-12-2008
Aantal ondertekenaars : 73 - 05-12-2008

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.