Camilo NOGUEIRA ROMÁN : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Bloque Nacionalista Galego (Spanje)

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika en MERCOSUR
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 07-02-2002 / 08-10-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika en MERCOSUR
 • 09-10-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie visserij
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie visserij
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie constitutionele zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het 11de jaarlijks verslag van de Commissie over de Structuurfondsen in 1999 - Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme  
- A5-0247/2001 -  
-
RETT 
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2003, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust - Commissie visserij  
- A5-0011/2001 -  
-
PECH 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de erkenning van het recht op zelfbeschikking  
- P5_DCL(2004)0029 - Vervallen  
Miquel MAYOL i RAYNAL , Ian HUDGHTON , Nelly MAES , Camilo NOGUEIRA ROMÁN , Josu ORTUONDO LARREA  
Datum bekendmaking : 19-04-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 21 - 06-05-2004