Danielle AUROI : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Tsjechië
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden en de Golfstaten

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128