Alima BOUMEDIENE-THIERY : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 21-11-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden en de Golfstaten
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden en de Golfstaten
 • 24-10-2002 / 20-11-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 17-01-2001 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie verzoekschriften
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de richtlijnen 90/364, 90/365 en 93/96 (verblijfsrecht) en over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de voor burgers van de Unie geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid - Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken  
- A5-0207/2000 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de dood van Sikh-burgers in Punjab en India in 1984  
- P5_DCL(2004)0032 - Vervallen  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Matti WUORI , Alima BOUMEDIENE-THIERY  
Datum bekendmaking : 19-04-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 30 - 06-05-2004
Schriftelijke verklaring inzake religieuze rechten en vrijheden in Frankrijk en de Europese Unie  
- P5_DCL(2004)0014 - Vervallen  
Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT  
Datum bekendmaking : 20-02-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 50 - 06-05-2004