Roseline VACHETTA : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Ligue Communiste Révolutionnaire (Frankrijk)

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie Europese Economische Ruimte (EER)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le quatrième Somtnet Asie‑Europe ("ASEM 4") à Copenhague les 23 et 24 septembre 2002 FR  
- B5-0462/2002  

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128