Ilda FIGUEIREDO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Ondervoorzitter

National parties 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) (Portugal)

Ondervoorzitter 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Leden 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie  
- ITRE_AD(2010)440014 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het GLB tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke hulpbronnen en territoriale evenwichten  
- ITRE_AD(2011)458808 -  
-
ITRE 
ADVIES over de ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie  
- FEMM_AD(2010)440172 -  
-
FEMM 
ADVIES over de voltooiing van de interne markt voor e-handel  
- ITRE_AD(2010)440203 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over een EU-strategie inzake dakloosheid  
- P7_DCL(2010)0061 - Aangenomen  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Datum bekendmaking : 06-09-2010
Vervaldatum : 16-12-2010
Datum van aanneming : 16-12-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0499
Aantal ondertekenaars : 391 - 16-12-2010
Schriftelijke verklaring over het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen  
- P7_DCL(2010)0020 - Aangenomen  
Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Antonyia PARVANOVA  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Datum van aanneming : 09-09-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0318
Aantal ondertekenaars : 402 - 09-09-2010
Schriftelijke verklaring over de totstandbrenging van een geharmoniseerd kader voor de 112-alarmdiensten  
- P7_DCL(2009)0068 - Vervallen  
Willy MEYER , Ilda FIGUEIREDO , João FERREIRA  
Datum bekendmaking : 14-12-2009
Vervaldatum : 25-03-2010
Aantal ondertekenaars : 112 - 25-03-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen