Ieke van den BURG : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Nederland)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 08-05-2008 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 31-01-2007 / 05-05-2008 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 06-05-2008 / 13-07-2009 : Commissie juridische zaken

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen  
- ECON_AD(2008)414965 -  
-
ECON 
ADVIES inzake de toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en trend naar individualisering  
- ECON_AD(2008)404676 -  
-
ECON 
ADVIES over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen  
- ECON_AD(2008)400482 -  
-
ECON 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.