Michael CASHMAN : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Voorzitter 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie verzoekschriften
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad inzake het VN-beginsel van "verantwoordelijkheid tot bescherming" (R2P)  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen  
- LIBE_AD(2012)483493 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van de tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschaps-overeenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds  
- DEVE_AD(2012)497945 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake de herziening van de EU-mensenrechtenstrategie  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bevordering van sociale inclusie en de bestrijding van alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt  
- P7_DCL(2014)0009 - Vervallen  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 75 - 17-04-2014
Schriftelijke verklaring over de bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde soorten  
- P7_DCL(2010)0024 - Vervallen  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 234 - 09-09-2010
Schriftelijke verklaring over de hiv-patentgemeenschap van UNITAID  
- P7_DCL(2009)0055 - Vervallen  
Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD  
Datum bekendmaking : 19-10-2009
Vervaldatum : 11-02-2010
Aantal ondertekenaars : 195 - 11-02-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen