Jacqueline FOSTER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 16-07-2014 / 30-11-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 01-12-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU  
- TRAN_AD(2016)585808 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016  
- TRAN_AD(2018)612370 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Zomertijd (B8-0070/2018, B8-0071/2018) EN  
 

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

Een luchtvaartstrategie voor Europa (A8-0021/2017 - Pavel Telička) EN  
 

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instandhouding en het welzijn van Aziatische olifanten  
- P8_DCL(2015)0062 - Vervallen  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Aantal ondertekenaars : 87 - 15-01-2016
Schriftelijke verklaring over de inrichting van een centraal loket voor dierenwelzijn  
- P8_DCL(2015)0022 - Vervallen  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Datum bekendmaking : 27-05-2015
Vervaldatum : 27-08-2015
Aantal ondertekenaars : 84 - 26-08-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen