Dorette CORBEY : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Nederland)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 08-09-2005 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden  
- ITRE_AD(2007)382627 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen  
- ITRE_AD(2007)382540 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG  
- PECH_AD(2007)378705 -  
-
PECH 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over tuberculose  
- P6_DCL(2009)0038 - Vervallen  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Datum bekendmaking : 23-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 195 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over reumatische aandoeningen  
- P6_DCL(2008)0008 - Aangenomen  
Edite ESTRELA , Dorette CORBEY , Adamos ADAMOU  
Datum bekendmaking : 30-01-2008
Vervaldatum : 22-05-2008
Datum van aanneming : 05-06-2008
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2008)0262
Aantal ondertekenaars : 410 - 22-05-2008
Schriftelijke verklaring over diabetes  
- P6_DCL(2006)0001 - Aangenomen  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Datum bekendmaking : 16-01-2006
Vervaldatum : 16-04-2006
Datum van aanneming : 27-04-2006
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2006)0185
Aantal ondertekenaars : 422 - 16-04-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.