José RIBEIRO E CASTRO : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 22-11-2007 : Coligaçao Força Portugal (PPD/PSD.CDS-PP) (Portugal)
 • 23-11-2007 / 13-07-2009 : Partido Popular (Portugal)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad houdende opzegging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Volksrepubliek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola en houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2792/1999  
- DEVE_AD(2006)370197 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het verbod op de productie, verkoop en verspreiding van nazi-voorwerpen en nazi-emblemen in de EU  
- P6_DCL(2009)0004 - Vervallen  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Datum bekendmaking : 02-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 149 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over de nieuwe informatietechnologieën en de gevolgen daarvan voor kinderen  
- P6_DCL(2005)0068 - Vervallen  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , José RIBEIRO E CASTRO , Kathy SINNOTT , Nathalie GRIESBECK , Konrad SZYMAŃSKI  
Datum bekendmaking : 30-11-2005
Vervaldatum : 16-03-2006
Aantal ondertekenaars : 207 - 16-03-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.