Dominique VLASTO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Commissie verzoekschriften
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het Witboek van de Commissie over de aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader  
- TRAN_AD(2010)430544 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2010  
- TRAN_AD(2012)476008 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2010  
- TRAN_AD(2012)476007 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010  
- TRAN_AD(2012)476004 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over een Europees programma ter sanering van rivieren en kustzones die vervuild zijn met polychloorbifenylen (PCB's)  
- P7_DCL(2012)0001 - Vervallen  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 16-01-2012
Vervaldatum : 20-04-2012
Aantal ondertekenaars : 151 - 20-04-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen