Regina BASTOS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Herschikking)  
- IMCO_AD(2013)516701 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 over het gemeenschapsmerk  
- IMCO_AD(2013)516700 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een strategie voor adequate, veilige en duurzame pensioenen  
- FEMM_AD(2013)502102 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake sociale bescherming voor iedereen, ook voor zelfstandigen  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het Stappenplan Energie 2050 - een toekomst met energie  
- IMCO_AD(2012)496509 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over brandveiligheid in en om het huis  
- P7_DCL(2012)0035 - Vervallen  
Emma McCLARKIN , Regina BASTOS , Dennis de JONG , Robert ROCHEFORT , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 19-11-2012
Vervaldatum : 19-02-2013
Aantal ondertekenaars : 189 - 20-02-2013
Schriftelijke verklaring over de opstelling van een Europees Statuut voor onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen  
- P7_DCL(2010)0084 - Aangenomen  
Marc TARABELLA , Regina BASTOS , Pascal CANFIN , Marie-Christine VERGIAT , Renate WEBER  
Datum bekendmaking : 10-11-2010
Vervaldatum : 10-03-2011
Datum van aanneming : 10-03-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0101
Aantal ondertekenaars : 386 - 10-03-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen