Nessa CHILDERS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Ierland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (2010-2020)  
- ENVI_AD(2017)606210 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap  
- ENVI_AD(2016)577058 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen  
- ENVI_AD(2015)557227 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties  
- ENVI_AD(2017)604553 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

ONTWERPRESOLUTIE over de steun aan slachtoffers van thalidomide  
- B8-1341/2016  

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) EN  
 

I am disappointed to see a majority of my colleagues persisting with this model that grants big business an exclusive judicial forum to challenge government policy-making whenever they think decisions taken in the public interest will interfere with their profits.
The Investor Court System, which the EU executive champions as an important reform to a dispute settlement, actually maintains the all the perverse features of this flawed approach.
We are willingly taking our own governments hostage to a maximalist doctrine of ‘legitimate expectations’ from the business sector which can and does chill regulation, on pain of extortionately expensive litigation.
By pushing this model, particularly among developed countries, we are effectively undermining our own legal and judicial institutions, where the same legal standards should apply to all under the same conditions.
There is a groundswell of frustration and anger against the unequal dividends of globalisation among the general public.
Those who claim to defend it are actually undermining open societies by turning a deaf ear to their legitimate concerns.

Strategieën voor de integratie van de Roma (B8-0098/2019) EN  
 

It is clear that more efforts are needed in all areas of Roma integration in Europe. The resolution today is asking that the next Commission make Roma inclusion one of its priorities, as a follow up to last year’s Report on the fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism.
Last year the Parliament asked for Member States to end statelessness, to ensure access to all the essential basic services, including healthcare, housing and education. However, since then very little progress has been made. Furthermore, Member States and the Commission should also ensure deeper involvement of Roma representatives in the development and implementation of this EU strategic framework.
Lastly, the Parliament is now asking for a wider set of priorities, clear targets, timelines and indicators for monitoring to be established so that, in the future, progress can be clearly evaluated. We sincerely hope these recommendations will be taken into account seriously and with urgency.

Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) EN  
 

The unequal involvement of men and women in care and domestic activities remains a persistent challenge. The average amount of time spent on unpaid domestic and care work is more than three times higher for women than men. One year has passed since EU leaders signed the European Pillar of Social Rights and ye, there is little sign of progress as many of the legislative files falling under the Pillar have been stalled in the Council.
With an ageing population, the demand on care services is increasing year on year and the existing approaches to care are no longer suited to new models of work such as zero-hour contracts or night shifts.
It is a positive step that some Member States have introduced fiscal incentives for companies that provide childcare for their employees in order to improve work-life balance. However, new solutions are still lacking in many Member States. Furthermore, the Commission needs to ensure that the European Institute for Gender Equality possesses adequate resources to monitor the development of care infrastructure and the implementation of work-life balance policies.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de sociale en solidaire economie  
- P8_DCL(2016)0124 - Vervallen  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Datum bekendmaking : 30-11-2016
Vervaldatum : 01-03-2017
Aantal ondertekenaars : 35 - 02-03-2017
Schriftelijke verklaring over chronische aandoeningen van de luchtwegen  
- P8_DCL(2016)0115 - Vervallen  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 249 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Vervallen  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 29 - 25-01-2017

Verklaringen