Lothar BISKY : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 13-03-2012 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Voorzitter
  • 14-03-2012 / 13-08-2013 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 13-08-2013 : DIE LINKE. (Duitsland)

Ondervoorzitter 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 23-01-2012 / 13-08-2013 : Commissie cultuur en onderwijs

Leden 

  • 14-07-2009 / 13-03-2012 : Conferentie van voorzitters
  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

  • 16-09-2009 / 13-08-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt  
- CULT_AD(2013)508071 -  
-
CULT 
ADVIES inzake onlinegokken binnen de interne markt  
- CULT_AD(2013)504088 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG  
- CULT_AD(2012)489644 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen