Katarína NEVEĎALOVÁ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : SMER-Sociálna demokracia (Slowakije)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19-01-2012 / 19-09-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 20-09-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen  
- CULT_AD(2011)462815 -  
-
CULT 
ADVIES inzake bevordering van de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren en een sterkere rechtspositie voor stagiaires, leerlingen en assistenten in opleiding  
- CULT_AD(2010)439394 -  
-
CULT 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het externe luchtvaartbeleid van de EU - De aanpak van toekomstige uitdagingen  
- INTA_AD(2013)504234 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voltooien van de digitale eengemaakte markt  
- CULT_AD(2012)487988 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over open en dienstbaar bestuur  
- P7_DCL(2012)0019 - Vervallen  
Gianni PITTELLA , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Marisa MATIAS , Katarína NEVEĎALOVÁ , Marietje SCHAAKE  
Datum bekendmaking : 09-05-2012
Vervaldatum : 13-09-2012
Aantal ondertekenaars : 179 - 13-09-2012
Schriftelijke verklaring ter ondersteuning van een internationale meisjesdag  
- P7_DCL(2011)0039 - Aangenomen  
Véronique MATHIEU HOUILLON , Roberta ANGELILLI , Edite ESTRELA , Jean LAMBERT , Katarína NEVEĎALOVÁ  
Datum bekendmaking : 26-09-2011
Vervaldatum : 09-01-2012
Datum van aanneming : 15-12-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0593
Aantal ondertekenaars : 404 - 15-12-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen