Franziska Katharina BRANTNER : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
 • 16-09-2009 / 21-10-2013 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 02-02-2011 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 03-07-2013 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19-01-2012 / 10-10-2013 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Begrotingscommissie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer  
- AFET_AD(2012)491281 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen  
- AFET_AD(2012)483740 -  
-
AFET 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie  
- AFET_AD(2011)466996 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2014  
- FEMM_AD(2013)508054 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake de kwijting 2011: algemene begroting van de EU, Afdeling III, Commissie  
- FEMM_AD(2013)500566 -  
-
FEMM 
ADVIES over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2011  
- FEMM_AD(2013)500565 -  
-
FEMM 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het instellen van Euro-mediterrane Eramus- en Leonardo da Vinci-programma's  
- P7_DCL(2011)0015 - Aangenomen  
Françoise CASTEX , Franziska Katharina BRANTNER , Vincent PEILLON , Cristian Dan PREDA , Ivo VAJGL  
Datum bekendmaking : 04-04-2011
Vervaldatum : 15-09-2011
Datum van aanneming : 27-09-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0413
Aantal ondertekenaars : 389 - 27-09-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen